การพัฒนารูปแบบการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
..... ของสถานศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนด้วยการนิเทศแบบสาเกต (SAKET Model) ของนายเพิ่มพูล ร่มศรี

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผล สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..... ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ของ นายเพิ่มพูล ร่มศร

การพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
..... โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวรการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
..... ของ นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์
การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น (Local
..... Assessment System : LAS) โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของ นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์
การพัฒนาหนังสือนิทานชุดคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียน
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของ นางราณี โทพล
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามธรรมชาติแห่งปัญญา บูรณาการกับหนังสือนิทานพื้นบ้าน ประกอบภาพการ์ตูน
...... เพื่อส่งเสริมความพร้อมทางการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ของ นางราณี โทพล
การประเมินโครงการสร้างเสริมศักยภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
...... โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด ของ นายสุพัฒน์ คำภักดี
การพัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารงานวิชาการสู่การพัฒนาทักษะและคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียน
..... โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด ของ นายสุพัฒน์ คำภักดี
การพัฒนาชุดฝึกทัำกษะการแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ ประกอบการเรียนแบบซิปปา
..... (CIPPA MODEL) กลุ่มสาร ะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ของ นางบุญรัตน์ นันทะเสนา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณ
..... กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 ของ นางบุญรัตน์ นันทะเสนา
การพัฒนาเอกสารประกอบการเเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเีรียนรู้ที่ 6 น้ำและอากาศ
..... ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ นางสุเนตร กุดหอม
การพัฒนาใบกำหนดงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
..... เทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ นางจุฬาภรณ์ ถวิลไพร
การพัฒนาใบกำหนดงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
..... 4 ของ นางท่อนแก้ว ขานทะราชา
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โปรแกรมนำเสนอ Microsofe Office PowerPoint
..... 2003 ของ นางสาวรัชนีย์ ดวงประทุม
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เกษตรพอเพียงฯ ของ
..... นางสมนิต นนท์แาษา
โครงงานธนาคารเยาวชน วิชางานอาชีพและเทคโนโลยี ง 21101 ชั้น ป.4 ของ นายประจักษ์ ศรีอุดร
การใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.4 ของ
..... นางวิภา โพธินาม
การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ช่วงชั้นที่ 3-4 โดย นายเพิ่มพูล ร่มศรี
 
   
         
         
   
ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา สพป.รอ.1
   
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
   
   
โทรศัพท์ 043 - 512924 โทรสาร 043-514014 E-Mail : @obec.go.th