ขอให้ ร.ร.ทั้ง 73 โรงเรียน ส่งรายชื่อโรงเรียนละ 2 คน (ผอ.โรงเรียนและครูผู้สอนตามกลุ่มสาระที่แนบ)ภายในวันที่ 10 พ.ย.2557 [รายชื่อโรงเรียนทั้ง 73 โรงเรียน]
 ประกาศ "รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.ฯ"
 แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
 การต่อสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ปี 2558
 ขอให้นำส่งเงินบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ปี 2557
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ปี 2557 (ฉบับสมบูรณ์)
 การประชุมคณะกรรมการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับแท็บเล็ต ชั้น ป.1-3

การประชุมคณะทำงานสำรวจและสรุปข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

 แจ้งเลื่อนการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ สพฐ.
 ส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2557
 เชิญร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) โครงการพัฒนาการคิดชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 การจัดงานมหกรรมวิชาการการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนของชุมชน ปี 2557
 ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับแท็บเล็ต ชั้น ป.1-3
 ประกาศรายฃื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ปี 2557
 การจัดอบรมครูผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
 ขอสำเนาหนังสือราชการ
 การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา
 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2557)
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)

สำรวจวันลาของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ปี 2557

 การสำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี 2557
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training
 การรายงานข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี 2557 ออนไลน์"
 จัดทำประมาณการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ปี 2557
 การรายงานผลการอบรมครู อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา
 การขอรับการจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา
 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
 การจัดประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู ปี 2558
 ชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
 การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรีนยการสอบภาษาอังกฤษ
 การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
 การจัดสรรงบประมาณ 2557 งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุฯ
 จัดส่งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2557
 อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office) ของ สพฐ.
 การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 การสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
 ขอเชิญนำนักเรียนไปร่วมงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 สถานการณ์การระบาดของโรคตาแดง
 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 ขอเชิญอบรมการสอนให้อ่านคล่องเขียนคล่องฯ
 เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ
 ครื่องมือนิเทศฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2557
 การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและประกวดกิจกรรม "MCU Contest"
 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น ปี 2557
 ประชุมคณะกรรมการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 [คำสั่ง]
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์
 การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2557
 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11
 การจัดอบรมออนไลน์เพื่อนำผลสอบ NT ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

 ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC
 ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่การอบรมด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับครูผู้สอนชั้น ป.๒, ๓
 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ด้านกิจกรรมสภานักเรียน [ดาวน์โลดที่ http://111.223.34.214/]
 การอบรมชี้แจงทำความเข้าใจการรายงานผลตามระบบการรายงานของสำนักงาน ป.ป.ส.(NISPA)
 การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ
 แจ้งผู้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปี 2557 (เพิ่มเติม)
 การย้ายข้าราชการครู สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
 การอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน
 ส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ปี 2557
 การจัดงานเปิดแผนปฏิบัติการ "กวาดบ้าน ล้างมือ ๑๐๑ "
 แจกสบู่ก้อนและสื่อให้ความรู้และสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
 การอบรมการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2557
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สพป.อ่อนหวาน และกรอกแบบสอบถาม
 การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา
 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเรื่อง "การประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน"
 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ คำสั่งที่ 305/2557 [รายที่ 1-30] [รายที่ 31-68]
 แจ้งผลการประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
 ขอให้มารับบัตร พสน.ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 2557(ครั้งที่ 2)
 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา ปี 2557
 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557
 การทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (ทวงครั้งที่ 1)
 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม
 การอัพเดทโปรแกรมคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Scan tool 3)
 ประชาสัมพันธ์ "การจัดอบรมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฎมหาสารคาม"
 ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดภาพยนต์สารคดีสั้นฯ โลกใสในจอสวย ปีการศึกษา 2557"
 ประกาศคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557"
 การจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2557
 จัดอบรมหลักสูตร IEP Onllin
 การจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยอำเภอ
 การประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557"
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
 ขอเชิญโรงเรียนประชุมกิจกรรม "ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง"
 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนดีประจำตำบลสู่เป้าหมายและการปฏิบัติที่ยั่งยืน
 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
  การสำรวจรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(รร.ขยายโอกาส) ปีการศึกษา 2557
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 (ร.ร.บ้านเหล่าจั่น , บ้านหัวโนน , บ้านขอนแก่น , บ้านแคน , ไทยรัฐวิทยา101 และร.ร.ดินดำบังรอง)
 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
 ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ จินตนาการสืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัชปีที่ 8
 ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ประจำปี 2557/2558
 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่
 การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 ขอเชิญเข้ารับการอบรม "การพัฒนามาตรฐานโรงอาหารโรงเรียน และศูนย์ดูแลเด็กเล็กเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด"
 การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
 คำสั่ง ศปอ. เมืองร้อยเอ็ดที่ 4/2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย
 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557 <<สิ่งที่แนบมา>>
 โครงการรักษ์ภาษษไทย เนื่อในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 <<ทุกโรงเรียน>> <<ศปอ.>>
 การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริม
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
 การพัฒนาบุคลากรสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน
 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557
 ขอเชิญทีมโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 10
 การป้องกันการเล่นพนันในเด็กและยาวชน
 การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.กบข.เพื่่อที่อยูอาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10
 การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนบ้านแคน ,โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร,โรงเรียนหนองแวงหนองหัวคน,โรงเรียนบ้านเหล่ายูง,โรงเรียนบ้านโคกกลาง)
 การจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3ปและ ปพ.3:บ ประจำปีการศึกษา 2556
 การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2557
 การปฏิบัติห้วงการประกาศควบคุมอำนาจการปกครอง
 การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ Ovaltien Gifl for Mom ปีที่ 12
 ขอเชิญประชุมโรงเรียนในโครงการ e-learning (eDL-Square) ระยะที่ 2
 การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวมปีงบประมาณ 2557
 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
 ข้อมูลอัตรากำลังครูและนักเรียน
 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557
 ขอเชิญนักเรียนส่งประกวดภาพวาดออกกำลังกาย
 การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และเงิน กบข. กรณีเกษียณอายุราชการ
 แจ้งช่องทางการติดต่อกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาผ่านเว็บไซต์ (ใหม่)
  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 (อนุมัติเงินประจำงวด)
 การดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา
 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 (อนุมัติเงินประจำงวด)
  การส่งจดหมายข่าว "อย.Report"
 ขอความร่วมมือส่งรายชื่อโรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2557
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเล็ก
 การดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ
 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
 การคักเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557
 ขอเชิญประชุม
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เปลี่ยนแปลงการกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ประจำปี 2557
 ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในสถานศึกษา
 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
 ขอเชิญประชุม
 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน
 สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดย KSP RENEW
 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2557
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 2557
 การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
 แจ้งช่องทางการติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคลผ่านทางเว็บไชต์(ใหม่)
 การส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (sar)(ทวงครั้งที่ 1)
 ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
  แนวปฎิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 นโยบายการปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 การจัดชื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุฯภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2557
 แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง Co - tracher ของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องวิทยาศาสตร์ (Lap Boy) ของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ โครงการ English Program ของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
  การจัดงานเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามนโยบาย 85 วันมุ่งมั่นสานฝันสู่ Tom Ten NT& O-Net
 กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 การประชุมตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจ
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2557
 การใช้ตราสัญลักษณ์(LOGO) ผลิตภัฑ์ผลงานนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 ประชาสัมพันธ์โครงการ KUBOTA Smart Kids
 การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี 2556
 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี 2556
 ขอเชิญประชุม
 เตือนการสำรวจรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.6และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 (ทวงครั้งที่ 1)
 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรวิมยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556
  เตือนการสำรวจรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น ป.6และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 (ทวงครั้งที่1)
 ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการโครงการบ้าน ธอส.-กบข.ครั้งที่ 10
 ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติฯ
 ประกาศ NT 56 >>>>ผลระดับประเท >>>>ผลระดับ สพปฬ.รอ.1 >>>>ผลระดับโรงเรียน >>>>ผลบุคคล
 ประชาสัมพันธ์แก้ไขหนีสินราชการ
 การประตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจ
 การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน โครงดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557
 แผนบุรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557
 การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"
 แจ้งในการดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังในระบบ e-GP ไมสามารถปฏิบัติงานได้
 ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพท้องถิ่น (LAS) ประจำปีการศึกษา 2556
 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 32
 ส่งสื่อ DVD
 การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน

 พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
 ยืนยันความพร้อมการจัดส่งและออกแบบหนังสือรับรองหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ของ สกสค.
 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัด
 การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เป็นค่าตอบแทนการจ้าง (ลูกจ้างนักการภารโรงรายเดือน) งบปกติประจำปีในรอบ 6 เดือนหลังของงบประมาณ 2557 ( 1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เป็นค่าตอบแทนการจ้าง (ครูขั้นวิกฤรายเดือน) งบปกติประจำปีในรอบ 6 เดือนหลังของงบประมาณ 2557 ( 1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหาย และการจักทำงบประมาณ งบกลาง ของสถานศึกษา
 การจัดทำแผนปฏิบัติการปี การศึกษา ๒๕๕๗ [แผนปฏิบัติการ]
 ขอข้อมูลประกอบการบริหารงานบุคคล
 ประกาศ "ผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาจ้างเหมาะบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา"
 การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ๒๕๕๗
 มาตการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
 การอบรมกฏหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐ
 ขอเชิญครูปฐมวัย ประชุมวันศุกร์ทีี่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗....รายละเอียด...
 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียวติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ปี ๒๕๕๗
 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่น "เพศศึกษาน่ารู้"
 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
 โครงการเงินทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๖
 สรุปผลการดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ปี ๒๕๕๖ และรายงานปี ๒๕๕๗
 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล
 เครื่องมือนิเทศฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (รอบสอง ระดับประเทศ) ศูนย์สอบที่ ๑๕ จ.ร้อยเอ็ด [หนังสือ_ทุก ร.ร.] [หนังสือ_สพป.สุรินทร์, บุรีรัมย์ ทุกเขต] [ คำสั่ง ] [แผนที่สนามสอบ]
 การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ [หลักเกณฑ์และวิธีการ] [แบบประเมินของ ร.ร.] [แบบติดตามผล] [แบบประเมินมาตรฐาน]
 การจ้างเหมาะบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 การดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย_อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗
 แจ้งการโอนเงินตกเบิกส่วนต่างจากการปรับค่าจ้าง ตามมติ ครม.ให้แก่ครูอัตราจ้างวิทย์ฯและคณิตศาตร์
 ขอเชิญร่วมอบรมครูดนตรี-นาฏศิลป์
 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีโรงเรียนที่ไม่ได้รับรองรอบ ๓
 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา
 การให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ [รายละเอียดแนบ]
 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ครูภาษาไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๗
 การคัดเลือก ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี ๒๕๕๗
 ประชาสัมพันธ์ "การขอรับการสนับสยุยจากกองทุนคุ้มครองเด็ก"
 การบับทึกข้อมูลการรับนักเรียนในโปรแกรมการรับนักเรียน ปี ๒๕๕๗
 ประชาสัมพันธ์ "ประกวดผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มนักเรียน"
 การสำรวจข้อมูลเด็กตกหล่นและออกกลางคัน ปี ๒๕๕๖
 การจัดกิจกรรมรณรงค์หน้าเสาธง "อรุณสวัสดิ์ ความรัก"
 ประชาสัมพันธ์ "การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา เข้าร่วมการคัดสรรเพื่อรับรางวัล ปี ๒๕๕๗
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ
 คู่มือการประเมินคุุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ปี ๒๕๕๖
 แนะนำระบบประมวลผลอัตโนมัติการคัดกรองแบบ KUS-SI เพื่อระบุประเภทเด็กพิเศษ ในการสอย NT
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากร ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย.๒๕๕๗)
 ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๗ "มหกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการ]ึกษาทางเลือก" [แบบตอบรับ] [กำหนดการ]
 ขอเชิญประชุมโรงเรียนในโครงการ e-Leaming (eDLTV) ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๖
 แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลการทดสอบ NT ปี ๒๕๕๖
 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำเนินการสอบ NT ปี ๒๕๕๖
 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗
 ประกาศ "นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี ๒๕๕๗"
 การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ปี ๒๕๕๗
 การจัดสรรงบฯ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
 การดำเนินงานโครงการ ร.ร.อ่านออกเขียนได้...๑๐๐ %
 การรายงานผลการรายงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๖
 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ปี ๒๕๕๗
 การจัดสรรงบฯ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปี ๒๕๕๗
 การดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี ๒๕๕๖
 ระบบฐานข้อมูล B-OBEC สพฐ. เปิดระบบให้ตรวจสอบ แก้ไข ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง แล้ว "เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/building"
 โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวงต่อต้านยาเสพติด
 สำรวจวันลาของครูและลูกจ้างประจำในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป(กรณียุบสภา)
 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปี ๒๕๕๗"
 การทดสอบ Pre NT ตามนโยบาย "85 วัน มุ่งมั่น สานฝันสู่ TOP TEN NT & O-NET"
 ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนหลักสูตรครูสมาชิ รุ่นที่ ๓๔
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน
 การแจ้งข้อเท็จจริง
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป(กรณ๊ยุบสภา)
 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 คำสั่ง "แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖" สอบ ๘ - ๙ ก.พ.๒๕๕๗
 ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
 กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ ร.ร.สิรินธรรมราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๕๖ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 ประกาศผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๒๕๕๖
 ตรวจสอบ แก้ไข ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC) [คู่มือการใช้งาน_B-OBEC ]
 ส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ รอบระดับเขตพื้นที่
 สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู แยกตามสาขาวิชาเอก
 การสำรวจความต้องการของ ร.ร.ที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๕๗
 การอบรมเกี่ยวกับกฏหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การเลื่อนกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 การสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๗ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 ประกาศเกียรติคุณบัตร เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
 แจ้งการโอนเงินตกเบิกตามมติ ครม.ให้แก่นักกรภารโรงในสังกัด
 การสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
 แจ้งผลการประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันด
 คัดเลือกผู้รับทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ
 สำรวจข้อมูลระยะในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างฯ
 โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัตซินในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน
 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๗
 ประกาศ "ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) [หนังสือ_โรงเรียน] [หนังสือ_สพป./สพม.]
 การกรอกข้อมูลเพื่อใช้จัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗
 เชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 แนวทางการบริหารงบประมาณ งบดำเนินงาน ของ สพท.และสถานศึกษา
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สพฐ.
 ขอข้อมูลการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ทวงครั้งที่ ๑)
 การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
 รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้วุฒิเพิ่มเติม
 รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [เอกสารประกอบ]
 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๗
 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนค่าใข้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖(๗๐%)
 แจ้งการโอนเงินตกเบิกตามมติ ครม.ให้แก่บุคลาการในสังกัด [บัญชีรายชื่อ]
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สพป.อ่อนหวาน ปี ๒๕๕๖ และกรอกแบบสอบถาม
 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ๒๕๕๗ [ใบสมัครนักเรียน] [รายละเอียดเพิ่มเติม] [รหัสโรงเรียน]
 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก จ.ร้อยเอ็ด สัปดาห์ที่ ๔๘
 จักสรรงบประมาณ ๒๕๕๗ งบแปรญัตต
 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาไปส่วนภูมิภาค" ในวันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๖
 ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
 กำหนดการเปิด-ปิด "การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ๒๕๕๖"
 การรายงาน "นโยบายเร่งด่วน ๘๕ วัน มุ่งมั่นสานฝันสู่ Top Ten NT & ONET ระดับชาติ" [แบบรายงาน] [แผนงาน]
 แจ้งการโอนเงินตกเบิกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๗ [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร
 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ [หนังสือ_ทุกศปอ.] [หนังสือ_ทุกเครือข่ายโรงเรียน]
 ประชาสัมพันธ์ [โครงการช้างเผือกเแลิมพระเกียรติฯ] [แหล่งเรียนรู้พลังงานสีเขียว Greeneducation] [งานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.] [การประกวดวรรณกรรมเยาวชนฯ "ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด"]
 ขอเชิญร่วมประชุมทางไกล Video Conference เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปยังครูและผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
 การแก้ไขการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ป.ม.) และเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.) [บัญชีรายชื่อ]
 ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
 ขอเชิญร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี(T0 Be Number One) จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๗
 การพิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ
 ขอความร่วมมือในการแต่งกาย
 ประกาศ "ร.ร.บ้านนิเวศน์ เปลี่ยนชื่อเป็น ร.ร.เมืองธวัชบุรี"
 การยืนยันยอดเงินฝากมัดจำประกันสัญญา
 แจ้งการโอนเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน
 แนวทางการลดสัดส่วนสายสามัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 ขอข้อมูลการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [นโยบายและแนวปฏิบัติ] [แบบรับนักเรียน]
 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖(เพิ่มเติม) [รายงานผลการยืนยันข้อมูล]
 การยกเลิกคำสั่งการมอบอำนาจและซักซ้อนความเข้าใจในการเดินทางไปต่างประเทศ
 ประชาสัมพันธ์ "โครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๒๕๕๗ รูป [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 ตำแหน่งว่างผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
 ประชาสัมพันธ์ [โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม] [การประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา]
 การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) ในโรงเรียน [ร.ร.บ้านนาโพธิ์] [ร.ร.จตุรพักตรพิมาน] [ร.ร.บ้านนิเวศน์] [ร.ร.บ้านกล้วยวิทยา]
 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ๒๕๕๖ [หนังสือ_ประธาน ศปอ.] [หนังสือ_ประธานเครือข่าย ร.ร.]
 แจ้งกำหนดการออกตรวจของสถานพยาบาล สกสค.
 ขอความร่วมมือในการแต่งกาย
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก จ.ร้อยเอ็ด สัปดาห์ที่ ๔๔
 แจ้งการโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะกรณีข้าราชการที่ย้ายมาในสังกัด
 สำรวจตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรย์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นงบประมาณ ๒๕๕๗
 การแจ้งส่งคืนงินเหลือจ่าย งบประมาณ ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๗
 รายงานการประชุม ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 ขอให้ข้าราชการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ [รายชื่อผู้ได้รับ ปี ๒๕๕๓] [รายชื่อผู้ได้รับ ปี ๒๕๕๔] [รายชื่อผู้ได้รับ ปี ๒๕๕๕]
 การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.๒๕๕๗
 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ [ประกาศ ปี_๒๕๕๓] [ประกาศ ปี_๒๕๕๔] [ประกาศ ปี_๒๕๕๕]
 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา รุ่นที่ ๔
 การประกวดกิจกรรม "วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต"
 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ (๗๐ %)
 โครงการโรงเรียนอ่านออกเขียนได้วิทยาก้าวใหม่แห่งการพัฒนาสู่การอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ %
 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๕๖ [แบบเก้บข้อมูลทั่วไป]
 เชิญร่วมสนทนากลุ่มแนวทางการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาผู้เรียน
 ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปี ๑๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 แจ้งการโอนเงินเดือนขั้นเงินเดือน(คำสั่งเพิ่มเติม)
 การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๗ ค่าตอบแทนการจ้างลูกจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน(ครูขั้นวิกฤต)
 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ ค่าตอบแทนการจ้างลูกจ้าง(นักการภารโรงรายเดือน) งบปกติประจำปี
 สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สพป.อ่อนหวาน ปี ๒๕๕๖
 การจัดทำนโยบาย สนง.คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
 การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๖
 การประกวดวาดภาพ เรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐"
 การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๖
 ขอให้ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
 เชิญร่วมสนทนากลุ่มแนวทางการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาผู้เรียน
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก(๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนร่วม ปี ๒๕๕๗
 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ ๑ [เมืองร้อยเอ็ด] [จตุรพักตรพิมาน] [ธวัชบุรี] [จังหาร] [ศรีสมเด็จ] [เชียงขวัญ] [ทุ่งเขาหลวง]
 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ [บัญชีรายชื่อ]
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี ๒๕๕๗
 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ ๑ [เอกสารเพิ่มเติม]
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่
 ประชาสัมพันธ์โครงการ e-Learning สัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น ให้กับครู นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ส่งบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
 การย้ายข้าราชการครูสานงานผู้บริหารสถานศึกษา
 การขับเคลื่อนนโนบายเร่งด่วน "๘๕ วัน มุ่งมั่นสานฝันสู่ Top Ten NT & O-NET ระดับชาติ"
 การสำรวจช้อมูลเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [แบบกรอกข้อมูล]
 ประกาศ "ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 รายงานสถานการณ์ไข้เลือกออกจังหวัดร้อยเอ็ด
 การตั้งชุมนุมนักวัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
 การพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษาของครูผู้สอน
 การจัดนิทรรศการและเสวนา_โครงการพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง "สร้างอนาคดไทย 2020"
 ขอความร่วมมือกรณีนมไม่ได้คุณภาพ
 งดออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การเปิดเผยข้อมูลราบละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 ขอเชิญสมัครการประกวดฟ้อนรำวงสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป
 การแข่งขันกีฬา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคีปี ๙" [ใบสมัคร]
 คำสั่งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดร้อยเอ็ด
 แนวทางปฏิบัติในการติดต่อประสานการปฏิบัติราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด
 การอบรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counselor - YC)
 การคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย
 แต่งตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูลและรายงานผลการประกวดทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
 ประกวด "โครงการ HP Creative @ Play Camp 2013"
 ขอจัดตั้งงบประมาณ ๒๕๕๘ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [แนวทาง] [ค่าที่ดิน] [ค่าครุภัณ์]
 การเตรียมการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕
 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 รายงานสถานการณ์ไข้เลือกออกจังหวัดร้อยเอ็ด
 ประกาศ "การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปี ๒๕๕๗
 การทอสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ ตามประกาศวาระแห่งชาติด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๖ [ประกาศ] [แนวการสอบ] [คู่มือสอบ ป.๓] [คู่มือสอบ ป.๖]
 หนังสือร้องเรียน
 การประเมินลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูขั้นวิกฤต ปี ๒๕๕๗ (๑ ต.ค.๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗)
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม
 มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่ง นักเรียน
 อเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 การเบิกค่ารักษาพยาบาล
 โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยวชน
 การดำเนินการกรณีพบวัตถุต้องสงสัย
 การขอสนับสนุนการงดเหล้าเข้าพรรษาโดยโรงเรียนทั่วประเทศ
 ขอความร่วมมือในการรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วน
 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ สายงานการสอน
 แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว
 ส่งแผ่นพับ "ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยูง รู้จักใช้...ลดภัยไข้เลือกออก"
 การแข่งขันกีฬา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙"
 การดำเนินงานตามมติ ครม._เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
 การพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี ๒๕๕[ ประกาศ ]
 ประกาศ "รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๖"
 ประชาสัมพันธ์ "เวบไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.รอ.๑"
 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ปี ๒๕๕๖
 ประชาสัมพันธ์โครงการเพชรยอดมงกุฏ
 การต่ออายุในอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 การพัฒนาทักษะชีวิคเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖
 ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕
 การแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๕ [ ประกาศ ] [แนวทางการพัฒนาฯ ]
 ประสานกิจกรรมดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ ตามมติ ครม.
 การส่งเสริมสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 การจ้างครูอัตราจ้างทดแทนครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

แจ้งกำหนดการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 ประกาศ " จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ "
 การเฝ้าระวังป้องกันป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา
 ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดภาพวาดระบายสี_มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด" [รายละเอียดโครงการ]
 การสำรวจข้อมูลแรงงานเด็ก
 การเตรียมความพร้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรีย[เอการประกอบ]
 สำเนาหนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต
 นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [โครงการ]
 การเสนอชื่อ "ครูสังคมศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ปี ๒๕๕๖"
 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนอนุบาล
 การดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
 การติดตั้งระบบและทดสอบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution)
 โครงการ "บ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๙" [หลักเกณฑ์] [แบบขอกู้เงิน]
 แผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘
 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ zero waste เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา ๘๖ ชุมชน ปี ๒๕๕๖ [รายละเอียด www.deqp.go.th]

การเสนอชื่อ "ครูสังคมศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖"

 ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนติดตามรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์มหาดไทย"
 สรุปนโยบายและข้อสังการการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประกาศ "ผลการแข่งขันทางวิชาการ รอบระดับเขตพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖" [ประกาศ]
 ขอความอนุเคราะห์บริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
 ประชาสัมพันธ์ "ติดตามนักเรียนหายออกจากบ้าน"
 ประกาศ "รายชื่อบุคลากร สพฐ.ดีเด่น" ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
 ประกาศเกียรติคุณบัตร เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
 ประชาสัมพันธ์ "ศูนย์วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง"
 สำเนาหนังสือราชการ_สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าครุภัณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [คู่มือ :ครุภัณท์] [คู่มือ :ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง]
 การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชก.สพป.รอ.๑)
 สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
 การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ปี ๒๕๕๖ [ประกาศ] [คำชี้แจง]
 ประกาศ "ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเครื่องหมายพิเศษคุณภาพนักเรียน" [รายชื่อ]
 ประกาศ "ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา"
 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ [ตราสัญลักษณ์]
 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๖ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี ๒๕๕๕ [ประกาศ]
 การประกวดเกียรติคุณ ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ปี ๒๕๕๕
 ประกาศ "รายชื่อกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)"
 ขอให้ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยเคร่งครัด
 กฏกระทรวง ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึการขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ [กฎกระทรวง]
 การเปลี่ยนแปลงชื่อห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ [ประกาศ]
 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนฯ ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
 แนวปฏิบัติการเปลี่ยนเชื่อ "สถานศึกษา"
 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๔"
 ประกาศ "เกียรติคุณบัตรเพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรฯ ในวันครูแห่งชาติ ๑๖ ม.ค.๒๕๕๕ [หนังสือ] [ประกาศ]
 สำเนาหนังสือราชการ "ค่ารักษาพยาบาล"
 ประกาศ "ครูดีในดวงใจ ๒๕๕๕"
 ประกาศ "รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักร มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ"
 ประกาศ "ครูผู้สอนดีเด่น ๒๕๕๔" "รางวัลคุรุสภา ๒๕๕๔" "ครูภาษาไทยดีเด่น ๒๕๕๔"
 การแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา [คำสั่ง]
 การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๓
 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัดบึงกาฬ
 แจ้งความประสงค์จะเป็นหน่วยเบิกเงินตรงกับกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ llระเบียบll
 ประกาศเกียรติคุณบัตร เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูแห่งชาติ ๑๖ ม.ค.๒๕๕๔ llประกาศll
 โครงการสร้างบ้าน ๘๔ หลัง ให้นักเรียนเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา
 เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา
 ประกาศ "ผลการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี ๒๕๕๓"
 ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๓
 ประกาศ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
 ประกาศ "ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ.ดีเด่น" ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๓
 โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"
 การประกาศ พรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
การจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญๆ ในส่วนภูมิภาค
แนวทางการกราบบังคัมทูลเชิญเสด็จฯ กราบทูลเชิญเสด็จฯ การขอพระราชทาง