pafa

ข้อมูลสมาชิก pafa
ชื่อสมาชิกในระบบ pafa
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ pafa
ชื่อ - นามสกุล
นายพยุงศักดิ์ อสิกัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 กิจกรรม"Bick for dad"โรงเรียนบ้านปาฝา ข่าว 13/12/15
2 นางศรีใส สุขเสนา ข่าว 14/09/15
3 โรงเรียนบ้านปาฝาคุรุประชานุสรณ์รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมิลผลการจัดการศึกษา ข่าว 14/09/15
4 โรงเรียนบ้านปาฝาคุรุประชานุสรณ์รับการประเมินจากคณะนิเทศและประเมิน ข่าว 14/09/15
5 นางจันทร์ฉาย เผือกแห้ว ข่าว 28/07/15
6 จะลงข่าวประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคลากรทำอย่างไรครับผม กระทู้ 28/07/15
รูปภาพ