isaree

ข้อมูลสมาชิก isaree
ชื่อสมาชิกในระบบ isaree
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ isaree
ชื่อ - นามสกุล
อิศรีย์ มนีวิโรรจน์
ตำแหน่ง
ธุรการโรเรียน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสองแผ่นดินและผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ข่าว 29/01/18
2 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรมไทย ข่าว 15/11/17
3 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองธวัชบุรี เข้าร่วมประชุมเสวนา 4 ภูมิภาค ข่าว 26/09/16
4 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จัดกิจกรรมโครงการวันเสาร์เข้าวัด ข่าว 26/09/16
5 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี รับการนิเทศติดตามผลการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดมอนเทสซอริ ข่าว 07/09/16
6 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองธวัชบุรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ข่าว 15/08/16
7 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จัดกิจกรรมวันเสาร์เข้าวัด ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ข่าว 15/08/16
8 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี ข่าว 15/08/16
9 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ข่าว 15/08/16
10 กิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ข่าว 15/08/16
รูปภาพ