แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต1

เมืองร้อยเอ็ด
นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายบัญชา พาหะนิชย์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
จตุรพักตรพิมาน
นายวีระศักดิ์ คำขูรู
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
เมืองธวัชบุรี
นายกฤตติยะ อุทุมภา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
เมืองจังหาร
นายถาวร ไชยฮะนิจ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองจังหาร
ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
ไม่พบในระบบ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
ชุมชนบ้านประตูชัย
นายเสถียร สายลวดคำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย
ชุมชนบ้านยางกู่
นายอุทัย ศรีขาวรส
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่
ชุมชนบ้านสีแก้ว
นายสุรเดช พลอาสา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
ชุมชนบ้านเมืองหงส์
นายบุญเลิศ ไชยชิต
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
นายธงชัย พันธุมี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
ชุมชนบ้านโคกล่าม
นายสุริยะ พุดสีเสน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
ดงยางสะแบง
นายเดชา มาบุญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนดงยางสะแบง
ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
นายอุทัย น้อมระวี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
ดินดำบัวรองวิทยา
นายสลับ สุ่มมาตย์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
ทรายทองวิทยา
นายทวีศักดิ์ จันทะคัต
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทรายทองวิทยา
ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
นายถวิล สกุนินนท์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
ธรรมจารีนิวาส
ธรรมจารีนิวาส
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
นาคำเจริญวิทย์
นางขันธมาศ หลวงเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์
บึงงามพัฒนา
นายวารบ น้ำคำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบึงงามพัฒนา
บ้านกล้วยวิทยา
นายสมบูรณ์ เศษจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
บ้านกอกนายูง-คุรุราษฎร์บำรุง
นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกอกนายูง-คุรุราษฎร์บำรุง
บ้านกอกวิทยาคาร
นายกังวาล ปรินทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
บ้านขมิ้นจานทุ่ง
ไม่พบในระบบ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง
บ้านขว้างท่าสะแบง
นางนาถอนงค์ สีดามาตย์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง
บ้านขว้างใหญ่
นายสัมฤทธิ์ สันเต
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่
บ้านขอนแก่น-นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร
นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านขอนแก่น-นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร
บ้านขาม
นายอรุณ ทิพยโสต
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านขาม
บ้านขี้เหล็ก
นายว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ชัย จันทร์โตพฤกษ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
นางเพ็ญนี โทนหงสา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
บ้านข่า
นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านข่า
บ้านคางฮุง
นายอุบล สีสมยา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านคางฮุง
บ้านคานหักโนนใหญ่-ศิริเกตุประชาวิทย์
นายประเทือง สังฆะมณี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่-ศิริเกตุประชาวิทย์
บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
นายไพรวัลย์ สมภูงา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
บ้านคุยค้อ-บัณฑิตประชาสรรค์
นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านคุยค้อ-บัณฑิตประชาสรรค์
บ้านค้อ
นายรังสรรค์ สิงหราช
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านค้อ
บ้านค้อกุดจอก
นายอนันท์ นามไพร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก
บ้านงิ้ว-คุรูปถัมภ์
นายนิกร พรรณขาม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านงิ้ว-คุรูปถัมภ์
บ้านงูเหลือม
นายอาวุธ ลุนสูงยาง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านงูเหลือม

หน้า