เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn
โรงเรียนยุวเกษตรต้นแบบ
         การประชุมระดมความคิดสู่แนวปฏิบัติในการคัดเลือกโรงเรียนยุวเกษตรเกษตรต้นแบบ ตามแนวคิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับการผลิตในภาคการเกษตรให้กลายเป็นเกษตรกรปราชญ์เปลือง อีกทั้งปลูกฝั่งให้เยาวชนรักในอาชีพเกษตรกรรมและมีเกษตรกรอายุน้อย   ณ  โรงเรียนบ้านเมืองทอง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด             เมื่อวันที่  24...
25/ม.ค./2561 - อ่าน [99] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
กิจกรรมวันครู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
18/ม.ค./2561 - อ่าน [37] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปี 2561
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ณ ห้องประชุมพลาญชัย  (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1        เมื่อวันที่  17  มกราคม  2561 เวลา 09.30 น.  นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ   ...
17/ม.ค./2561 - อ่าน [33] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
วันครู ปี 61 ภายใต้แนวคิด “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”
         ศปอ.เมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานคุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ดและสก.สค. จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. และ สช. เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก        เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด...
17/ม.ค./2561 - อ่าน [69] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2