สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558
Edit ข่าว นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
14/ก.ย./2558 - อ่าน [1,201] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ tipaya7849
คู่มือโปรแกรม Schoolmis
คู่มือโปรแกรม Shoolmis ใหม่
04/ก.ย./2558 - อ่าน [1,571] - ความคิดเห็น [0] - โดย: tipaya7849 - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ piyapat
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2558(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2558
01/ก.ย./2558 - อ่าน [520] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyapat - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1 ประชุมสนองรับนโยบายรัฐบาล
ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี (ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) จัดประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาล สู่แนวปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสาเกตนคร จาการประชุม ได้มีการชี้แจงถึงนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนองรับการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกล่าวถึงจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  “...
31/ส.ค./2558 - อ่าน [578] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ tipaya7849
ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน แล้วดาวน์โหลดเอกสารให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2558
25/ส.ค./2558 - อ่าน [544] - ความคิดเห็น [0] - โดย: tipaya7849 - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา"สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน"
ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา"สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน"
24/ส.ค./2558 - อ่าน [596] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”
การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูผู้เป็นที่ยอมรับของนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตวิญญาณความเป็นครู  ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น   “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2559           จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคนในสังคม  สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือ ...
22/ส.ค./2558 - อ่าน [832] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ tipaya7849
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
19/ส.ค./2558 - อ่าน [531] - ความคิดเห็น [0] - โดย: tipaya7849 - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ร้อยเอ็ด เขต 1 อนุรักษ์วัฒนธรรม
จากการที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ  พนักงานของรัฐแต่งกายเพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งกำหนดการแต่งกาย ดังนี้           วันจันทร์         เครื่องแบบสีกากี           วันอังคาร         ชุดผ้าไทย   ...
18/ส.ค./2558 - อ่าน [540] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ tipaya7849
ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558
ตามหนังสือที่ ศธ 04121/ว 2656 ลว.23 ก.ค. 2558  ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แล้กดยืนยันนั้น    สพฐ. ได้ประกาศ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558 ว่า เจ้าหน้าที่ ข้อมูลสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล,เพิ่มนักเรียน, ย้ายเข้า, ย้ายออก, จำหน่าย, แก้ที่กรอกอายุผิดหรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรกและข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ หลังวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้ ที่ https://...
11/ส.ค./2558 - อ่าน [1,214] - ความคิดเห็น [0] - โดย: tipaya7849 - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5