สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ tipaya7849
ช่องทางใหม่การบันทึกข้อมูลผลการเรียน Shool Mis
 ให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลผลการเรียนที่ชองทางใหม่ คือ http://a4501.obec.expert/ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลฯ ทันตามกำหนดเวลา  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่  25  กันยายน 2558
17/ก.ย./2558 - อ่าน [1,644] - ความคิดเห็น [0] - โดย: tipaya7849 - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558
Edit ข่าว นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
14/ก.ย./2558 - อ่าน [1,205] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ tipaya7849
คู่มือโปรแกรม Schoolmis
คู่มือโปรแกรม Shoolmis ใหม่
04/ก.ย./2558 - อ่าน [1,571] - ความคิดเห็น [0] - โดย: tipaya7849 - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ piyapat
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2558(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2558
01/ก.ย./2558 - อ่าน [521] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyapat - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1 ประชุมสนองรับนโยบายรัฐบาล
ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี (ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) จัดประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาล สู่แนวปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสาเกตนคร จาการประชุม ได้มีการชี้แจงถึงนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนองรับการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกล่าวถึงจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  “...
31/ส.ค./2558 - อ่าน [578] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ tipaya7849
ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน แล้วดาวน์โหลดเอกสารให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2558
25/ส.ค./2558 - อ่าน [544] - ความคิดเห็น [0] - โดย: tipaya7849 - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา"สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน"
ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา"สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน"
24/ส.ค./2558 - อ่าน [596] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”
การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูผู้เป็นที่ยอมรับของนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตวิญญาณความเป็นครู  ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น   “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2559           จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคนในสังคม  สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือ ...
22/ส.ค./2558 - อ่าน [833] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ tipaya7849
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558
19/ส.ค./2558 - อ่าน [531] - ความคิดเห็น [0] - โดย: tipaya7849 - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ร้อยเอ็ด เขต 1 อนุรักษ์วัฒนธรรม
จากการที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ  พนักงานของรัฐแต่งกายเพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งกำหนดการแต่งกาย ดังนี้           วันจันทร์         เครื่องแบบสีกากี           วันอังคาร         ชุดผ้าไทย   ...
18/ส.ค./2558 - อ่าน [541] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5