สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
คำสั่งศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 65 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จะจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคำสั่งได้
20/ต.ค./2558 - อ่าน [1,760] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เชิญโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมประชุมตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินการ ณ ห้องประชุมสาเกตนคร           จากการที่  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ...
15/ต.ค./2558 - อ่าน [977] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมรับการประเมินรอบ 4  ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายสุภาพ  วงษามาตย์ (รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมรับการประเมินรอบ 4  สำหรับครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1...
02/ต.ค./2558 - อ่าน [550] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมระดมความคิดในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  65  ณ ห้องประชุมพลาญชัย  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญนายไวยวิทย์  มูลทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ผู้พัฒนาโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65  มาให้ความรู้และแนะนำการใช้โปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ...
02/ต.ค./2558 - อ่าน [724] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
พิธีบันทึกลงนาม MOU
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทำพิธีบันทึกลงนาม MOU  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน ผสานการนิเทศ ตามนโยบาย “101  วันมุ่งมั่นสานฝันสู่ TOP  TEN  NT & O-NET ระดับประเทศ”  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร           ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีบันทึกลงนาม  MOU...
28/ก.ย./2558 - อ่าน [760] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์(Problem Solving)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมครูคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(Problem  Solving)  ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1          นายสุภาพ  วงษามาตย์  (รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1)  เป็นประธานการประชุมครูคณิตศาสตร์กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ว่า ...
28/ก.ย./2558 - อ่าน [396] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ tipaya7849
แบบฟอร์มขอจัดตั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มขอจัดตั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560  ให้ส่งภายในวันที่  25  ตุลาคม  2558
21/ก.ย./2558 - อ่าน [868] - ความคิดเห็น [0] - โดย: tipaya7849 - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ tipaya7849
แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560  ให้ส่งภายวันที่  15 ตุลาคม 2558
21/ก.ย./2558 - อ่าน [633] - ความคิดเห็น [0] - โดย: tipaya7849 - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5