สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  จับมือมหาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดร่วมประชุมวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างและพัฒนาคนไทยในอนาคต  ณ  ห้องประชุมกันเกรา  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด          นายชยันต์  ศิริมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา...
30/มิ.ย./2559 - อ่าน [501] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน  ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1           เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2559  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในสังกัด ทุกระดับ โดยการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu Speech)...
28/มิ.ย./2559 - อ่าน [476] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพบปะเพื่อนครู
            สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  รับการประชุมชี้แจงการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559  ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ณ  ห้องคอนเวนชั่น  โรงแรมสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด              เมื่อวันที่  23  มิถุนายน 2559  นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...
25/มิ.ย./2559 - อ่าน [219] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ณ  กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16  ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด           ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)  ได้มอบหมายให้  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1...
24/มิ.ย./2559 - อ่าน [616] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
              สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 รับการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ระยะที่ 2  ครั้งที่  1  ปีการศึกษา  2559              เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2559  นายธเนศ  ชำเกิด  ข้าราชการบำนาญ, นางสาวอริศรา  ตระกูลวารีสุข  นักวิชาการศึกษา , นางสาวธีรวรรณ  บุญบำรุง ...
14/มิ.ย./2559 - อ่าน [349] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
         สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  ณ  สนามโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559  นายประเสริฐ  วรสาร  เป็นประธานในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2559  เนื่องจากสำนักการลูกเสือ...
11/มิ.ย./2559 - อ่าน [386] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
            กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1            เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559  กลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่  โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559...
04/มิ.ย./2559 - อ่าน [369] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5