บ้านเหล่ายูง

รูปภาพของ ubonsoiudom
โรงเรียนบ้านเหล่ายูง รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนบ้านเหล่ายูง ตำบลโคกกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.  เวลา 08.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทรงเปิดการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติสู่การพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 5 "สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริ" โอกาสนี้ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 และชั้นที่...
10/ส.ค./2558 - อ่าน [1,275] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ubonsoiudom - บ้านเหล่ายูง
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2