บ้านหัวโนนตาล-สหราษฎร์วิทยาสรรค์

รูปภาพของ nantaphak
จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2558)
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎรวิทยาสรรค์)ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดย มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจตำบลโนนตาล เทศบาลตำบลโนนตาล ยังมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี...
10/ส.ค./2558 - อ่าน [315] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nantaphak - บ้านหัวโนนตาล-สหราษฎร์วิทยาสรรค์
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5