ดร.สกล คามบุศย์

ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
ประวัติการศึกษา: 
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูมหาสารคาม และ ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ประวัติการรับราชการ: 
ดร.สกล คามบุศย์ เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๑ อายุ ๕๙ ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖o ปี ๒๕๕๗ รับเข็มคุรุสภาสดุดี "ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับยกย่อง"ประจำปี ๒๕๕๗ จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘