บุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ช่างปูน ช4
พนักงานธุรการ ส.4
พนักงานธุรการ ส.4
พนักงานพิมพ์ดีด
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานทำความสะอาด
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
พนักงานธุรการ ส.4
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุุ่มบริหารงานบุุุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานพิมพ์ดีด
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
internal audit4
internal audit3
position2
position1