ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ