สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประชุมผู้บริหารในสังกัด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด กว่า 250 คน เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล  โรงแรมสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
          นายสุภาพ  วงษามาตย์  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมรับนโยบายและมุ่งสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  100  คะแนนเต็ม  และนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย
          กลุ่มบริหารงานบุคคลชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทางระบบออนไลน์ และให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองก่อนการทดสอบทางเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง คนละ 10,000 บาท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พูดถึงแนวทางในการปฏิบัติในการเก็บรักษาคุณภาพนมโรงเรียน ขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พูดถึงโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560 จำนวน 166 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.33 ของโรงเรียนทั้งหมด  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมกว่า  250 คน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1