สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมบุคลากรในสังกัดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 87 คน ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
          เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุภาพ  วงษามาตย์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประทานในการประชุมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน “ป้องกันการทุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  โดยมีนายสุรชัย  ศรีคะเณย์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมอบรมในครั้งนี้ ว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั้งระดับสนับสนุนและสถานศึกษา และมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คือ นายวีระ  ศรีคำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และ ดร.บวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 บรรยายในหัวข้อ  การศึกษาไทย 4.0 : ความท้าทายและการปรับตัวของบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีการแบ่งกลุ่ม (work Shop)
          จากการประชุม บุคลากรทุกคนในสังกัดเกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในการทำงานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการป้องกันการทุจริต ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1