โรงเรียนในฝัน ก้าวไกล สานฝัน สู่สากล

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

               สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงาน “ Lab Schools Roiet1 ก้าวไกล สานฝัน สู่สากล ประจำปี 2559
             เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2559   นายอธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนในฝัน ณ ห้องประดับเพชร  โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น  อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
               นายสมาน  แก้วคำไสย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดงาน “ Lab Schools Roiet1 ก้าวไกล สานฝัน สู่สากล ประจำปี 2559” ซึ่งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า  จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในชนบท ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับสถานศึกษาในตัวเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำโครงการ“ Lab Schools Roiet1 โรงเรียนในฝันขึ้น  เพื่อที่จะมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของนักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและสังคม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้  สภาพแวดล้อมและของโรงเรียนและการนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้  และการบริหารจัดการ โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยเป็นคนดี  มีคุณภาพ และมีอนาคตที่สดใสสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังคำกว่างที่ว่า  “พลิกระบบการศึกษา  แก้ปัญหาความยากจน สร้างโอกาสให้เด็กไทย” 
             ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีความภาคภูมิใจที่สามารถพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน  “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน”  ได้จำนวน  3 รุ่น  12 โรงเรียน คือ รุ่นที่ 1 “หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน”  ได้แก่  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว  โรงเรียนบ้านเขือง  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา  รุ่นที่  2  “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”  ได้แก่  โรงเรียนหัวนางามวิทยา  โรงเรียนจตุรพัตรพิมาน  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม  รุ่นที่ 3  “โรงเรียนดีประจำอำเภอ”  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหมูม้น  โรงเรียนบ้านขอนแก่น  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านขอนแก่น และโรงเรียนรัฐประชา
อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ยังจะพัฒนาต่อยอดสู่ “โรงเรียนมาตรฐานสากล” อีก 3 โรงเรียน คือ  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน  และโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา  สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนของโรงเรียนในฝันทุกแห่ง  โดยมีการจัดแสดงผลงาน  กิจกรรม  ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของนักเรียนของสถานศึกษาเพื่อขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

 

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1