ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  จับมือมหาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดร่วมประชุมวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างและพัฒนาคนไทยในอนาคต  ณ  ห้องประชุมกันเกรา  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
         นายชยันต์  ศิริมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา โดยมีคณะผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายนุชากร  มาศฉมาดล  รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด , ดร.กชพร  นานำผล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด , นายอธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ,นายบัญฑิต  ศรีม่วง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาเข้าประชุมวางแผน สร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศสร้างคนไทยให้เป็นคนเก่งเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  เน้นการออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวสนองรับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่อง  1.  เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ  2.  เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุก ประเภท  3.  เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ประสานสัมพันธ์กับเนื้อหาทักษะและกระบวนการเรียนการสอน  4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนการสอน 5.  เร่งสร้างระบบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง  6.  เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ มีวิสัยทัศน์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน 7.  สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการที่ดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  9.  เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสมเป็นธรรม 10. มุ่งสร้างพลเมืองที่ดีดื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ นำไปสู่การแก้ปัญหาสำคัญของสังคม  11.  ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพเพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
          จากการประชุมวางแผนในระหว่างวันที่ 29-30  มิถุนายน 2559  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดในการจัดประชุมอบรม อนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรในการจัดประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในครั้งนี้

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1