สรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

การพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูผู้เป็นที่ยอมรับของนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตวิญญาณความเป็นครู  ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น   “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2559
          จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคนในสังคม  สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือ  การพัฒนาคุณภาพครูให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” เพื่อให้ครูผู้เสียสละทุ่มเทช่วยเหลือดูแลนักเรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครูจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  ครูผู้เป็นบุคคลที่ครองตน  ครองคน  และครองงานเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ขอให้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอทุกอำเภอในสังกัดดำเนินการสรรหาและคัดเลือก “ครูดี” ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดส่งผลงานเป็นรูปธรรมตามแนวปฏิบัติ โดยพิจารณาสรรหาคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน  ครูผู้สอนระดับปะถมศึกษา 1 คน   และผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 1 คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1