โรงเรียนบ้านเหล่ายูง รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
ubonsoiudom

โรงเรียนบ้านเหล่ายูง ตำบลโคกกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

 เวลา 08.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทรงเปิดการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติสู่การพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 5 "สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริ" โอกาสนี้ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมอนามัยในโครงการตามพระราชดำริ, พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบการมีส่วนร่วมกับท้อง ถิ่น และสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

กระทรวง สาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2557 จำนวน 136 โรงเรียน ย้ำแนวคิดพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ที่มุ่งให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี มีสุขภาพแข็งแรง     มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีความเป็นอยู่ที่ดี

          วันนี้ (24 กรกฎาคม 2558) นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยหลังเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2541 ภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ทำให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ  ซึ่งจากเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนายกระดับสู่การเน้น ผลลัพธ์ทางภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนรวมทั้งผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต่ ปี 2551 ภายใต้ชื่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซึ่งในปี 2557 มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวนทั้งสิ้น 136 แห่ง อาทิ โรงเรียนคลองสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร  โรงเรียนบ้านกรือซอ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ปัจจุบันมีโรงเรียนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแล้ว ทั้งสิ้น 537 แห่ง

          นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีองค์ประกอบ 10 ข้อ ได้แก่ 1) นโยบายของโรงเรียน 2) การบริหารจัดการในโรงเรียน 3) โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 4) การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ 5) บริการอนามัยโรงเรียน 6) สุขศึกษาในโรงเรียน7) โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 8) การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ 9) การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และ 10) การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

“ทั้ง นี้ จากการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน พ.ศ. 2553 พบว่า เป็นโรคอ้วนร้อยละ 13.7 และใน พ.ศ. 2554 พบว่า ร้อยละ 17.0 มีสาเหตุของโรคอ้วนมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมตามวัย เด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ ทั้งๆ ที่ควรกินไม่ต่ำกว่าวันละ 12 ช้อนโต๊ะ รวมทั้งขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยพบว่าเด็กอายุ 6-9 ปี มีการออกกำลังกายครบเกณฑ์เพียงร้อยละ 59.4 ไม่ค่อยออกกำลังกายร้อยละ 32.7 และออกกำลังกายไม่ครบเกณฑ์ร้อยละ 7.9 ในขณะที่เด็กอายุ    10-14 ปี มีการออกกำลังกายครบเกณฑ์สูงถึงร้อยละ 77.3 ไม่ค่อยออกกำลังกายร้อยละ 18.5 และออกกำลังกายไม่ครบเกณฑ์ร้อยละ 4.1 ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจึงมุ่งให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี มีสุขภาพแข็งแรง มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพดี มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทุกเดือน ส่งเสริมให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด เพียงพอ      มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดี มีที่นั่งพักผ่อนและสวนหย่อมในบริเวณโรงเรียน ปราศจากมลพิษและปลอดภัย ส่งเสริมให้มีการสอนสุขศึกษาในโรงเรียนทุกรูปแบบ ทั้งแบบรายวิชา แบบบูรณาการและปฏิบัติจริง เป็นต้น

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สนามเด็กเล่น BBL
01/ก.ย./2558
YUTTHAPOOM อ่าน [728] ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12/ส.ค./2558
suriyanpor อ่าน [925] ครั้ง
นายสังวาลย์ กำมหาวงศ์
ผู้อำนวยการ บ้านเหล่ายูง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
ubonsoiudom
รูปภาพของ ubonsoiudom
บทบาทสมาชิก สมาชิกทั่วไป
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 24/มิ.ย./2559 - 18:27 pm
ชื่อ น.ส.อุบล สร้อยอุดม
ตำแหน่ง ครูธุรการ
สังกัด บ้านเหล่ายูง
3
แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
18/ม.ค./2559
ubonsoiudom อ่าน [292] ครั้ง
แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
18/ม.ค./2559
ubonsoiudom อ่าน [293] ครั้ง