การจัดงานชุมนมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

          กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยมีกองลูกเสือสำรองจากทั้ง 3 เขตพื้นที่ เข้าร่วมชุมนุมกว่า 1,000 คน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
          เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม  2562  08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นายประเสริฐ  วรสาร นายบุญถิ่น  มหาสาโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นางเบญจพร  สุทธิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มสางเสริมการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1  ซึ่งได้ดำเนินการพร้อมกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดมีนายดำรง  สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ซึ่งการดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ จัดขึ้นเนื่องจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นกรอบในการกำหนดนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3 มีงานทำ มีอาชีพ 4 เป็นพลเมืองที่ดี ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป

              ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ให้ลูกเสือสำรองได้พักค้างแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งความรักความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญาและความรู้เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1