การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีครูเข้ารับการอบรมกว่า 300 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร

          เมื่อวันที่  29  เมษายน  2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  กล่าวว่า  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การจัดการศึกษาเรียนรวมจึงถือได้ว่า เป็นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ตลอดจนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง เพื่อเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาโดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ การคัดกรอง  และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัยนักเรียนที่มีแนวโน้มมีความบกพร่อง จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดทำ/จัดหาพัฒนาสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการพัฒนานักเรียนต่อไป
          ทั้งนี้  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้จัดอบรมครูเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพพิการในแต่ละประเภท โดยมีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จำนวน 8 โรงเรียนเป็นศูนย์บริการการศึกษาพิเศษกระจายอยู่ทุกอำเภอ และครูผู้สอนเด็กพิการสามารถพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ดารณี  ศักดิ์ศิริผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ และมีคณะวิทยากรจากสำนักงานการศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดและตัวแทนจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าร่วมให้ความรู้ในการอบรมพัฒนาครั้งนี้ด้วย

         

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1