จำขึ้นใจ วันข้าราชการพลเรือน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน  1  เมษายน รวมทั้งรณรงค์สำนักงานสีเขียวและร่วมแสดงปฏิญญาเขตเขตสุจริตและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมสาเกตนคร 

          เมื่อวันที  1  เมษายน  2562  นายประเสริฐ  วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ประธานการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน กล่าวว่า  การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเป็นการตระหนักถึงเกียรติยศ หน้าที่ สามัคคี ความซือสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการทุกคนอันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดี สร้างทัศนคติในเชิงบวกให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงาน การให้บริการแก่ประชาชนและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจสำหรับข้าราชการในหน่วยงานอีกด้วย 
       นายสุรชาติ  กล่าวว่า  การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในครั้งนี้  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้จัดให้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับข้าราชการและลูกจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานดีตลอดมา เพื่อเป็นการยกย่อง ควรเอาเป็นแบบอย่างจึงได้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นและกลุ่มดีเด่นขึ้น โดยมีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัล ประกอบด้วย  กลุ่มลูกจ้าง จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายวัฒนา  ศรีโซ้ง  ตำแหน่งช่างปูน ช 4 กลุ่มระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่ นางนันทพร  สุนรบดี  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนางอาภรณ์  อนันตา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นางสาวนารี  โพธิรุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และกลุ่มระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่นางสาวพิสมัย  นันทเสนา และนายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ส่วนประเภท กลุ่มที่ปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แก่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการร่วมรณรงค์แสดงเจตจำนงในการป้องกันและปราบการการทุจริตในทุกรูปแบบ กิจกรรมมีการกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่ การแสดงออกเชิงสัญญาลักษณ์ของบุคลากรทุกคนในการรวมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ร่วมทั้งโครงการสำนักงานสีเขียวโดยมีการรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดใช้ถุงผ้าและนำภาชนะกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดปัญหาขยะเพื่อมลภาวะเป็นพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับโล่รางวัล G-Green ระดับทองแดงในการเป็นสำนักงานสีเขียวจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562
admin อ่าน [54] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 17/ก.ค./2562 - 10:34 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1