จ.ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ลงนาม MOU การร่วมมือดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Education Regional Operation : HERO) ปี 2562

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

                เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการลงนาม MOU การร่วมมือดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Education Regional Operation : HERO) ปี 2562 ที่ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายแพทย์ชลวิทย์  หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ดร. สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1   นายพีรชัย จันทวารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และนายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงนามในครั้งนี้

                 นายแพทย์ชลวิทย์  หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยกำหนดกรอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตามเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ เพื่อพัฒนาคน   ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เด็กวัยเรียน (school age) เป็นช่วงวัยแห่งการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันจะส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต

                  ทั้งนี้ การจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมมือดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Education Regional Operation : HERO) ประกอบด้วย ภาวะสมาธิสั้น  ภาวะเรียนรู้ช้า ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และภาวะออทิสติก ให้มีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนร่วมกัน โดย สถานศึกษา ดำเนินการคัดกรองนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 4 โรคหลัก ของสถาบันราชานุกูล และแบบคัดกรองสมาธิสั้น SNAP-IV   การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ปกครอง และประสานส่งต่อกรณีพบความผิดปกติไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลใกล้ มีการดูแลต่อเนื่องในชุมชน  พร้อมจัดทำรายงานข้อมูลรายโรค ต่อไป

          กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บริหารทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
05/มี.ค./2561
nuntaporn อ่าน [243] ครั้ง
นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
141