การประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (NT)

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

         สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่ทุกแห่ง ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนชั้น ป.3 ทุกคน จากโรงเรียนในทุกสังกัดโดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผล โดยมีครูวิชาการและครูทะเบียนวัดผลของเครือข่ายกว่า 90 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้
          เมื่อวันที่  6  กันยายน  2561  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการนำผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องเมืองทอง โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
          ดร.สกล  กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปลี่ยนชื่อการทดสอบจาก “การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน” เป็น “การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National  Test  :  NT) และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  พร้อมกันในวันที่ 7 มีนาคม  2561และได้ประกาศผลการประเมินโดยผ่านระบบ NT  ACCESS เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือและนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามความสามารถของนักเรียน
          ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงได้มีการจัดอบรมสัมมนาการนำผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดต่อ

 

 

 

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562
admin อ่าน [104] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1