การอบรมครูแบบครบวงจร

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

          หน่วยการอบรมครูแบบครบวงจร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดการอบรมครูแบบครบวงจรหลักสูตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชาร์ลองบูทรีค  โรงแรมชาร์ลองบูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์
          เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 (ที่ผ่านมา)  ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในฐานะประธานหน่วยการอบรมครูแบบครบวงจง ได้เป็นประธานเปิดการอบรมครูแบบครบวงจรหลักสูตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมรนโยบายปฏิรูประบบการพัฒนาครู โดยมีการดสนอหลักสูตรอย่างหลากหลาย เพื่อให้ครูได้มีโอกาสเลือกที่จะเข้าอบรมให้ตรงกับความต้องการและการสอนของตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการสอน อย่างมีระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพของเด็ก หลักสูตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนคิดเอง ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สรุปองค์ความรู้และนำเสนอความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2452 จึงได้จัดการอบรมตามหลักสูตรนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงงาน  2) เพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะและสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมโครงงาน 3)เพื่อส่งเสริมให้ครู สามารถนำเทคนิคการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไปใช้ในห้องเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อความเป็นครูมืออาชีพ
          ทั้งนี้  มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมครูแบบครบวงจรหลักสูตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 150 คน และทุกคนก็ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบัตรเป็นผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
10/เม.ย./2562
admin อ่าน [85] ครั้ง
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
09/เม.ย./2562
admin อ่าน [39] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 23/พ.ค./2562 - 15:20 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1