โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  บูรณาการสู่การเรียนรู้ทีสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ( Best Practice ) ด้านการพัฒนาสุขภาพกาย จากรมอนามัย ลำดับที่ 1 ระดับประเทศ
            เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร. สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมร้อยเอ็ด เขต 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน อำเภอจตุรพักตรพิมาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ถึงวิธีการจัดอาหารกลางวันที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) จนสถานศึกษา ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ( Best Practice ) ด้านการพัฒนาสุขภาพกาย จากรมอนามัย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 ระดับประเทศ  
           นาย.ทรงศักดิ์ พนมเขต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กในเขตชนบท  เปิดการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 216  คน  โรงเรียนได้ให้ความสำคัญการจัดอาหารกลางวันนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ ภายใต้แนวคิดร่วมกันว่าเด็กถ้าได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้าน ประเทศและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต สำหรับการจัดอาหารกลางวัน หัวละ 20 บาท ต่อคน ต่อวัน โรงเรียนได้ใช้ โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดเมนูอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกวัน โดยวางแผนการจัดเมนูอาหารเป็นรายสัปดาห์ ให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร ครบทั้งปริมาณ และคุณภาพ  นอกจากนี้ ได้ดำเนินการตามโครงการทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา อาทิ  ปลูกผักสวนครัวที่หลากหลาย  เลี้ยงไก่ไข่  เพาะเห็ดนางฟ้า และเลี้ยงปลา เพื่อนำผลผลิตไปสนับสนุนอาหารกลางวัน โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เป็นวัตถุดิบที่สด และไม่มีสารพิษเจือปน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ อันจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่บ้าน ช่วยให้นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียน และสามารถขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชนได้ 
           ด้าน  ดร.สกล คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า นับเป็นความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน ในการดูแล สุขภาพนักเรียนทุกคน ให้ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดี โดยใช้เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีความยั่งยืนสามารถพึ่งตัวเองได้ และบูรณาการสู่การเรียนรู้ทีสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชึ่งถือว่าเป็น Best Practice ที่สมควรเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนประถมศึกษาด้วยกันได้  ผลจากการดำเนินงานอาหารกลางวัน ส่งผลต่อการพัฒนา ทั้งร่ายการ จิตใจ และคุณภาพผู้เรียน โดยเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน จากผลการสอบ O-Net , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 4 ปี ย้อนหลัง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ และส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจร่วมกัน ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 20/ก.ย./2561 - 10:46 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1