โรงเรียนยุวเกษตรต้นแบบ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

         การประชุมระดมความคิดสู่แนวปฏิบัติในการคัดเลือกโรงเรียนยุวเกษตรเกษตรต้นแบบ ตามแนวคิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับการผลิตในภาคการเกษตรให้กลายเป็นเกษตรกรปราชญ์เปลือง อีกทั้งปลูกฝั่งให้เยาวชนรักในอาชีพเกษตรกรรมและมีเกษตรกรอายุน้อย   ณ  โรงเรียนบ้านเมืองทอง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
            เมื่อวันที่  24  มกราคม  2561 เวลา 09.30 น. นายชยันต์  ศิริมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ,นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดและ ดร.สกล  คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ,นายธงชัย  พุทธมอญผอ.โรงเรียนบ้านเมืองทอง , นายประจักร  บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ด,ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด,ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ,เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด, เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด , ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด (ศพก.)  ตัวแทน young smart farmer และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เข้าประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการ
ยุวเกษตร
            จากการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในภาคอีสานจะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด มีข้าวหอมมะลิที่สร้างชื่อเสียงระดับโลก แต่จากรายงานการผลิตปรากฏว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันไม่มีใครอยากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นจึงต้องมีการปลูกฝังรวมทั้งสร้างแรงงานภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มาทดแทนโดยเฉพาะการทำนา
            ดร.สกล  กล่าวว่า การทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นการขยายโอกาสด้านการเกษตรสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ก็ได้ใช้ทักษะการพัฒนาใน 3 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านวิชาประคองชีพ สอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่แล้ว เช่น โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และยังได้ปลูกฝั่งให้นักเรียนได้รู้จักการจัดการเชิงธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งนักเรียนก็ได้รู้จัก คำว่า “ได้กำไรหรือขาดทุน” ซึ่งโรงเรียนบ้านเมืองทองเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนจำนวนมากจึงสามารถเชื่อมต่อจากโรงเรียนสู่ชุมชนได้ อีกทั้ง ตำบลเมืองทองเป็นตำบลทีผลิตข้าวได้คุณภาพสูงจนได้รับรางวัลติดต่อกันกว่า 30 ปี  ดังนั้น การที่จะสร้างหรือปลูกฝังนักเรียนให้เป็นยุวเกษตรต้นแบบจึงคิดว่าโรงเรียนบ้านเมืองทองมีความเหมาะสมที่สุด”
            ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กำหนดหลักสูตรที่จะใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนหน้า เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1