ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปี 2561

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ณ ห้องประชุมพลาญชัย  (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
       เมื่อวันที่  17  มกราคม  2561 เวลา 09.30 น.  นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 อีกทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกัน ป้องปราม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  ทั่วถึง และเท่าเทียมและสามารถอธิบายต่อสาธารณชนได้ในที่สุด
       ทั้งนี้ การประชุมยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน องค์กรในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุม อันประกอบด้วย กรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 , ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ,ผู้แทนโรงเรียนเอกชนและท้องถิ่น ,รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1