การอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ณ ห้องประดับดาว  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด
            เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมจัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

ประธานกล่าวว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้และกระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติสำหรับผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงขอให้ทุกคนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง”
            นายสุชาติ  กล่าวว่า “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานพัสดุในโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการซื้อการจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไป”
            ทั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1