แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

บ้านแคนสามัคคี
นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์
โรงเรียน บ้านแคนสามัคคี
บ้านแคนสามัคคี
นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์
โรงเรียน บ้านแคนสามัคคี
โสกเชือก-คุรุราษฎร์อำนวย
แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียน โสกเชือก-คุรุราษฎร์อำนวย
แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์-ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด
นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสง
โรงเรียน แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์-ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด
บ้านป่านหนองอ้อ
แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียน บ้านป่านหนองอ้อ
คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี
โรงเรียน คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
บ้านหนองแก่ง
นายวีระ อ่างทอง
โรงเรียน บ้านหนองแก่ง
บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
นายคำพอง อุดมโภชน์
โรงเรียน บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
รัฐทวิคาม
นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ
โรงเรียน รัฐทวิคาม
บ้านกอกวิทยาคาร
นายกังวาล ปรินทอง
โรงเรียน บ้านกอกวิทยาคาร
บ้านดงเค็ง-คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี
ดร.บุษกร ทองวล
โรงเรียน บ้านดงเค็ง-คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี
บ้านธวัชบุรี
นางนราลักษณ์ วงค์วันดี
โรงเรียน บ้านธวัชบุรี

หน้า