แนะนำครูดีเด่น

บ้านพยอม
บ้านพยอม
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์
บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์
บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์
บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์