ข้อมูลทั่วไป

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

 

 ตั้งอยู่เลขที่ 103/1 ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 36 และ37 เพื่อให้การ  ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545

 

 มีพื้นที่บริการ 7 อำเภอ ประกอบด้วย   1.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  2.อำเภอจตุรพักตรพิมาน

 3.  อำเภอธวัชบุรี  4.  อำเภอศรีสมเด็จ  5.  อำเภอจังหาร  6.  อำเภอเชียงขวัญ

 7.  อำเภอทุ่งเขาหลวง

 

 โดย ดร.สกล คามบุศย์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีข้ารากชารและลูกจ้างในสำนักงาน 11  คน ประกอบด้วย

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  2 คน

 ศึกษานิเทศก์  22  คน

 ข้าราชการพลเรือน  59  คน

 ลูกจ้างประจำ  8  คน

 ลูกจ้างชั่วคราว  7 คน

 ช่วยราชการ 5  คน

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 232 โรงเรียน

 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน  22  โรงเรียน

 ครู จำนวน  2,409  คน

 นักเรียน  30,197  คน

แนวทางในการดำเนินงาน

 ดำเนินการตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังนี้

วิสัยทัศน์

      ภายในปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่าคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

 1.ผู้เรียนก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.ประชาการวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานระดับสากล

5.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

6.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1และสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี่ และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

7.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดมีงานวิจัย ที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการสำคัญ

 โครงการสำคัญที่สนองต่อนโยบายของรัฐ

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) จำนวน 234 โรงเรียน ได้รับรายงาน  ผลจากสมศ. แล้ว 136 โรงเรียน  พบว่า ได้รับการรับรอง จำนวน 134 โรงเรียน  ไม่ผ่านการรับรอง 2 โรงเรียน

ผลสำเร็จของงาน

 

1.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับโล่รางวัล เสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

2.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับโล่รางวัลนักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ลำดับที่ 6 ของประเทศ

3.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับประกาศนียบัตรระดับทองลำดับที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากเขตตรวจราชการที่ 12

4.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต  1 ได้รับโล่จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการ

บูรณาการภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

5.  ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดจนโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบดีเด่น ลำดับที่ 1 ของประเทศเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน

6.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “ระดับทอง” จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ได้รับโล่รางวัลจากสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสัญลักษณ์

G-Green ระดับดีจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับคะแนนการหระเมินส่วนราชการตามมาตรา.49 ในระดับดีเยี่ยม ด้วยคะแนน 97.33

9. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศรวมคะแนนเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จะไม่หยุดนิ่งยังจะสนองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ผู้อำนวยการสำ  นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นเพื่อเข้าสู่มาตรฐานอาเซี่ยนและมาตรฐานสากลต่อ

ไป