ข้อมูลทั่วไป

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

 

 ตั้งอยู่เลขที่ 103/1 ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 36 และ37 เพื่อให้การ  ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545

 

 มีพื้นที่บริการ 7 อำเภอ ประกอบด้วย   1.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  2.อำเภอจตุรพักตรพิมาน

 3.  อำเภอธวัชบุรี  4.  อำเภอศรีสมเด็จ  5.  อำเภอจังหาร  6.  อำเภอเชียงขวัญ

 7.  อำเภอทุ่งเขาหลวง

 

 โดย ดร.สกล คามบุศย์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีข้ารากชารและลูกจ้างในสำนักงาน 11  คน ประกอบด้วย

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  2 คน

 ศึกษานิเทศก์  22  คน

 ข้าราชการพลเรือน  59  คน

 ลูกจ้างประจำ  8  คน

 ลูกจ้างชั่วคราว  7 คน

 ช่วยราชการ 5  คน

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 232 โรงเรียน

 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน  22  โรงเรียน

 ครู จำนวน  2,409  คน

 นักเรียน  30,197  คน

แนวทางในการดำเนินงาน

 ดำเนินการตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังนี้

วิสัยทัศน์

 ภายในปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

พันธกิจ

 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 2.จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับให้ประชาชนวัยเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

 3.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ

 4.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม

 5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1และสถานศึกษามีความเข้มแข็งเป็นกลไกหลังขับเคลื่อนการศึกษาภาคบังคับ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 2.ประชากรวัยเรียนภาคบังคับทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

 3.ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

 4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีทักษะตามสมรรถนะ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

 5.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

โครงการสำคัญ

 โครงการสำคัญที่สนองต่อนโยบายของรัฐ

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) จำนวน 234 โรงเรียน ได้รับรายงาน  ผลจากสมศ. แล้ว 136 โรงเรียน  พบว่า ได้รับการรับรอง จำนวน 134 โรงเรียน  ไม่ผ่านการรับรอง 2 โรงเรียน

ผลสำเร็จของงาน

 จากปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด

 เขต 1 สนองรับนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตามนโยบาย “85 วัน มุ่งมั่นสานฝันสู่ TOP TEN NT & O-NET ระดับประเทศ”และ  โครงการโรงเรียนอ่านออกเขียนได้วิทยา ก้าวใหม่แห่งการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 100% ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ดังนี้

  1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ด้านภาษา ของนักเรียน

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนสูงเป็นอันดับที่ 6 (อยู่ในกลุ่มสูงสุด 10 อันดับแรก)

  1.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น

 ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศผลคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ

  1.  ผลคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ

 ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รวมค่าคะแนน 4.68817 อยู่ในกลุ่มสูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศ

  1.  นักเรียน-ครูและศึกษานิเทศก์ ในสังกัดได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองใน

 ระดับประเทศหลายรายการ

 และในปีการศึกษา 2557   เรายังจะมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย “99 วันมุ่งมั่นสานฝันสู่ TOP TEN NT & O-NET ระดับประเทศ”

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จะไม่หยุดนิ่งยังจะสนองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ผู้อำนวยการสำ  นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นเพื่อเข้าสู่มาตรฐานอาเซี่ยนและมาตรฐานสากลต่อไป