ระบบสารสนเทศสถานศึกษา
 
Skip Navigation Links
รหัส : 4501 เขตพื้นที่การศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ตรวจสอบการกรอกข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 238 โรงเรียน [จัดการข้อมูลโรงเรียนซ้ำ]
** ตอบแบบสำรวจได้โรงเรียนละ 2 คน
SMIS_CODE
โรงเรียน
แบบสำรวจ
45010001
บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010002
บ้านป่าบากเหล่าเรือ(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010003
บ้านแคนสามัคคี
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010004
ธรรมจารีนิวาส
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010005
บ้านหนองพานแยบัวห้าว
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010006
บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010007
บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010008
บ้านหนองจิกโคกสูง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010009
บ้านเหล่าใหญ่(คุรุศิษย์ประชานุสรณ์)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010010
บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010011
บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010012
บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010013
บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010014
สหสามัคคีวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010015
บ้านป่ายาง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010016
บ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010017
บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010018
บ้านโนนรัง
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010019
บ้านค้อ
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010020
อนุบาลร้อยเอ็ด
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010021
เมืองร้อยเอ็ด
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010022
วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010023
บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010024
บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010025
บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010027
บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010028
บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010029
บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010030
ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010031
บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010032
บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010033
บ้านแมตวิทยาคาร
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010034
โสภโณประชาสรรค์
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010035
บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010036
บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010037
บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010038
ชุมชนบ้านสีแก้ว
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010039
บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010040
บ้านหนองตาไก้หนองตุ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010041
บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010042
บ้านดงสวองหนองสูบ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010043
บ้านเปลือยสีแก้ว
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010044
บ้านซ้งวิทยาคม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010045
บ้านเล้าวิทยาคาร
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010046
บ้านหนองแวง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010047
บ้านแวงวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010048
บ้านหนองยูง
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010049
บ้านขี้เหล็ก
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010050
บ้านโนนแท่น
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010051
บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010052
บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010053
บ้านหนองผักแว่น
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010054
บ้านแดงโนนสว่าง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010055
บ้านสามแยกโพธิ์ชัย
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010056
บ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีรชน)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010057
ชุมชนบ้านโคกล่าม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010058
บ้านหนองคูบอน
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010059
บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010060
บ้านเหล่ายูง
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010061
บ้านดงกลาง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010062
รัฐประชาวิทยาคาร
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010063
บ้านหัวนาคำ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010064
บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010065
บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010066
บ้านงูเหลือม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010067
บ้านกอกวิทยาคาร
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010068
พรหมยานุสรณ์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010069
บ้านดู่น้อย
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010070
ป่าแดงหนองฮูโนนไทย
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010071
บ้านดงยาง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010072
บ้านหนองชาด
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010073
บ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010074
รัฐทวิคาม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010075
บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010076
บ้านยางเครือ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010077
บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010078
ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010079
บ้านร่องคำ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010080
บ้านโคกมอน
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010081
หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010082
บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010083
ชุมชนบ้านเมืองหงส์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010084
บ้านโคกกลาง
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010085
รัตนประชานุสรณ์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010086
ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010087
บ้านโนนสำราญ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010088
บ้านป่าดวน
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010089
บ้านหนองแกหนองโล
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010090
บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010091
สหคามวิทยาคาร
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010092
บ้านดอนแคน
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010093
บ้านหนองหิน
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010094
บ้านอุ่มจาน
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010095
บ้านหนองแอก
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010096
บ้านหนองแวงหนองหัวคน
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010097
บ้านข่า
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010098
บ้านหนองผือ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010099
ไตรมิตรวิทยา
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010100
บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010101
หนองตอวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010102
จตุรพักตรพิมาน
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010103
ราชสารสุธีอนุสรณ์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010104
บ้านหนองบั่ว
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010105
บ้านอีง่อง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010106
บ้านสวนมอญ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010107
บ้านค้อกุดจอก
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010108
บ้านเขวาทุ่ง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010109
บ้านหนองช้าง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010110
บ้านหนองต่าย
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010111
บ้านงิ้ว(คุรุปถัมภ์)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010112
บ้านธวัชบุรี
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010113
บ้านหนองดู่
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010114
บ้านหัวโนน
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010115
บ้านดู่
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010116
บ้านคางฮุง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010117
บ้านหนองบัวดอนไผ่
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010118
บ้านนิเวศน์
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010119
ชุมชนบ้านประตูชัย
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010120
บ้านไผ่
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010121
บ้านขาม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010122
บ้านสังข์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010123
บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010124
ไพศาลวิทยาคม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010126
บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010127
บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010128
ชุมชนบ้านยางกู่
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010129
บ้านมะอึ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010130
บ้านหนองเบิด
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010131
บ้านเมืองน้อย
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010132
บ้านมะยาง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010133
บ้านราชธานี
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010134
บ้านอีหมุน
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010135
บ้านหนองโสน
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010136
บ้านหนองเต่า
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010137
เวฬุวันวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010138
บ้านตาอุด
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010139
บ้านหนองสาหร่าย
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010140
บ้านชาดมะเหลื่อม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010141
บ้านไก่ป่า
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010142
บ้านดอนชัย
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010143
ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010144
นาคำเจริญวิทย์
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010145
บ้านฝั่งแดง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010146
บ้านตรีคาม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010147
บ้านป่าสุ่ม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010148
บ้านจันทร์สว่าง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010149
บ้านอุ่มเม้า
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010150
บ้านบากหนองแดง
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010151
บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010152
บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010153
โพธิ์สัยสว่างวิทย์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010154
บ้านโพนทอง(สญชัยประชาเวทย์)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010155
หนองแสงโนนสมบูรณ์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010156
บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010157
อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010158
บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010159
ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010160
บ้านศรีสมเด็จ
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010161
บ้านโคกข่าหนองโก
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010162
บ้านป่าแหนหนองไร่
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010163
บ้านกล้วยวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010164
บ้านเหล่ากุด
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010165
บ้านสวนจิก
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010166
บ้านหนองแวงยาว
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010167
ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010168
หนองคูโคกขุมดิน
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010169
บ้านหนองใหญ่
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010170
โนนสีดาวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010171
ทรายทองวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010172
เมืองจังหาร
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010173
บ้านแคน
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010174
บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010175
วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010176
บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010177
บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010178
บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010179
บ้านหนองเข็ง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010180
บ้านป่านหนองอ้อ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010181
ดินดำบัวรองวิทยา
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010182
บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010183
บ้านเลิงคา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010184
บ้านขมิ้นจานทุ่ง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010185
ดงยางสะแบง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010186
บ้านพยอม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010187
ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010188
บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010189
บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010190
บ้านเหล่ากล้วย
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010191
โนนเชียงบังหาดหนองแค
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010192
บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010193
บ้านดงเครือวัลย์
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010194
บ้านคางฮุงบากไร่นุ่นโนนศึกษา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010195
บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010196
บ้านม่วงท่าลาด
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010197
หัวนางามวิทยา
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010198
ไตรคามวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010199
แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010200
บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010201
เขวาชีรัฐประชาสรรค์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010202
บ้านโนนข่า
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010203
บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010204
บ้านเขือง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010205
บ้านดอนพยอมน้อย
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010206
บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010207
บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010208
บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010209
บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010210
บ้านแมด
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010211
บ้านดอนแดง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010212
บ้านบุ่งค้าแก่งข่า
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010213
บ้านวังปากบุ่ง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010214
บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010215
บ้านดอนสำราญ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010216
วังยาวเจริญวิทย์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010217
บ้านหนองแก่ง
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010218
บ้านเกษมสุข
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010219
บ้านพลับพลา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010220
บ้านมีชัย
ยังไม่ตอบแบบสำรวจ
45010221
บ้านหมูม้น
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010222
บ้านธาตุประทับ
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010223
ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010224
บ้านหวายน้อย
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010225
บ้านจาน
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010226
บ้านหนาด
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010227
บ้านยางใต้
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010228
บ้านอีโก่ม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010229
บ้านเทอดไทย
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010230
บึงงามพัฒนา
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010231
ประชาราษฏร์รังสรรค์
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010232
บ้านนางาม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010233
บ้านโนนราษี
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010235
บ้านดอนแก้ว
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010236
บ้านขว้างใหญ่
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010237
บ้านขว้างท่าสะแบง
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010238
บ้านหวายหลึม
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010239
บ้านซองแมว
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010240
บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
ตอบแบบสำรวจแล้ว
45010241
บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
ตอบแบบสำรวจแล้ว

** กรณีที่โรงเรียนใดไม่มีสถานะแสดงว่ามีข้อมูลซ้ำซ้อนกันมากว่า 2 แถว ให้เข้าไปลบข้อมูลออกให้เหลือ 2 แถว ลบแถวซ้ำ >

 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 02-2805512
@พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพป.หนองคาย เขต 2