.
+ ลิงค์เขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต +
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
+ ลิงค์ IT ลิงค์น่าสนใจ +
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 : โทรศัพท์ 043 - 512924 , Email : ret1@obec.go.th

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1

. เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้จัดการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวความคิดปฏิรูประบบราชการ โดยแบ่งเป็นกระทรวง 20 กระทรวง (จากเดิมมีเพียง13 กระทรวง) คือ

 1. สำนักนายกรัฐมนตรี
 2. กระทรวงกลาโหม
 3. กระทรวงการคลัง
 4. กระทรวงการต่างประเทศ
 5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*
 6. กระทรวงศึกษาธิการ
 7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา*
 8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 9. กระทรวงคมนาคม
 10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม *
 11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *
 12. กระทรวงพลังงาน *
 13. กระทรวงพาณิชย์
 14. กระทรวงมหาดไทย
 15. กระทรวงยุติธรรม
 16. กระทรวงแรงงาน
 17. กระทรวงวัฒนธรรม
 18. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 19. กระทรวงสาธารณสุข
 20. กระทรวงอุตสาหกรรม
 21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
  • (หมายเหตุ กระทรวง.......* เป็นกระทรวงตั้งใหม่)
 • สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนกลางมีการยุบกรมต่าง ๆ หลายกรม แล้วปรับปรุงโครงสร้างใหม่ แบ่งเป็น 6 องค์กร คือ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 • ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ในภูมิภาค จะเป็นการยุบรวมหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเดิม (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ อำเภอ/กิ่งอำเภอ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ) และ สังกัดกรมสามัญศึกษา (สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด) และโรงเรียนในสังกัด รวมเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)จังหวัดละ 1เขต ถึง 7 เขต ขึ้นอยู่กับขนาด และจำนวนประชากร โดยจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ใน 7 อำเภอ มีจำนวนสถานศึกษา นักเรียน และ ครู ดังนี้

 • ที่

  อำเภอ

  จำนวนโรงเรียน

  จำนวนนักเรียน

  จำนวนครู

  สพฐ.

  เอกชน

  รวม

  1

  เมืองร้อยเอ็ด

  61

  10

  71

  26,553

  1,385

  2

  จตุรพักตรพิมาน

  54

  1

  55

  12,646

  687

  3

  ธวัชบุรี

  48

  1

  49

  10,440

  667

  4

  ศรีสมเด็จ

  24

  3

  27

  5,500

  343

  5

  จังหาร

  32

  -

  32

  6,007

  401

  6

  เชียงขวัญ

  23

  1

  24

  3,633

  244

  7

  ทุ่งเขาหลวง

  19

  -

  19

  2,332

  182

  รวม

   

  261

  15

  277

  67,111

  3,909

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ประกอบด้วยสถานศึกษาในเขตอำเภอ สุวรรณภูมิ เกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ อาจสามารถ พนมไพร เมืองสรวง โพนทราย และหนองฮี สำนักงานตั้งอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิ มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน......แห่ง
 • เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประกอบด้วยสถานศึกษาในเขตอำเภอโพนทอง เสลภูมิ หนองพอก โพธิ์ชัย เมยวดี สำนักงานตั้งอยู่ที่อำเภอโพนทอง มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน.......แห่ง 
 • บุคลากร
       •      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีบุคลากร /เจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2547 ถึง ปี 2551 ดังนี้ 
                  ปี 2547     มีบุคลากร....คน
                  ปี 2548    มีบุคลากร 163 คน
                  ปี 2549   มีบุคลากร....คน
                  ปี 2550     มีบุคลากร 131 คน
                  ปี 2551     มีบุคลากร 125 คน
       • ที่ตั้ง
             มีที่ตั้งสำนักงาน 2 แห่ง 

                  แห่งที่ 1 (อาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเดิม) เลขที่  ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000  โทรศัพท์ 043 - 501303 ต่อ 101

                  แห่งที่ 1   (อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเดิม)เลขที่...ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000 โทรศัพท์ 0 43 - 511 506

        ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ)
             ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน มีผู้บริหาร 3 ท่าน ดำรงตำแหน่ง 4 สมัย คือ
                  1. นายสุริยนต์  วะสมบัติ ปี 2547 -
                  2. นายคณึงศักดิ์  พรมงคลวัฒน์  ปี -
                  3. นายสุริยนต์  วะสมบัติ  ปี
                  4. นายสมเกียรติ  พื้นแสน ปี 2549 ถึง ปัจจุบัน
                     ปัจจุบันมีรองผู้อำนวยการ 12 คน

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043 - 512924 โทรสาร 043-514014 E-Mail : ret1@obec.go.th