สพท.รอ.๑ "ตลาดนัดหนังสือเรียน"

            วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒           

         
          

               นายโกศล ฐานะ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการหนังสือ
. เรียนเพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัด มาเลือกหนังสือเรียนในวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมโรงเรียน
. เมืองร้อยเอ็ด
               

        
  .     
     

            

................................................................................................

              

        ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพท.รอ.๑
          เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ รับผิดชอบงาน website
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วไป  เว็บไซต์  http://www.roiet1.go.th 
email : ret1@obec.go.th 
โทร. ๐  ๔๓๕๑  ๒๙๒๔

 
..
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ถนน ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๗๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๓๔๒๓๔ โทรสาร ๐๓๔-๒๓๔๒๓๔ e-mail : @hotmail.com