.
+ ลิงค์เขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต +
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
+ ลิงค์ IT ลิงค์น่าสนใจ +
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 : โทรศัพท์ 043 - 512924 , Email : ret1@obec.go.th

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
         
   
นายวัฒนา วรรณโสภา
   
   
นายวัฒนา วรรณโสภา
ประธานอนุกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
   
         
นายอุทัย วิเชียรศรี
 
นายประวัติ อ่อนประทุม
 
นายศักดา ว่องสัธนพงษ
นายอุทัย วิเชียรศรี
อนุกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
นายประวัติ อ่อนประทุม
อนุกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
นายศักดา ว่องสัธนพงษ์
อนุกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
         
นายปริญญา กรวยทอง
 
นายใบทอง เวียงสิมา
 
นายคมศักดิ์ อิโน
นายปริญญา รวยทอง
อนุกรรมการ
(ผู้แทน ก.ค.ศ)
 
นายทองใบ เวียงสิมา
อนุกรรมการ
(ผู้ทรงคุรุสภา)
 
นายคมศักดิ์ อิโน
อนุกรรมการ
(ผู้แทนผู้บริหารสายประถมฯ)
         
นายสมยศ เที่ยงผดุง
 
นายสุรชาติ แสนประดิษฐ
 
ดร.อธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร
นายสมยศ เที่ยงผดุง
อนุกรรมการ
(ผู้แทนครูสายประถมฯ)
 
นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์
อนุกรรมการ
(ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น)
 
ดร.อธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผอ.สพป.รอ ๑
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043 - 512924 โทรสาร 043-514014 E-Mail : ret1@obec.go.th